Následujúce udalosti

05 okt 2020 - 02:00PM - Seniorátna biblická hodina - Michalovce

Výlet do Zádielskej doliny

Dňa 15. septembra sa záujemcovia z celého Michalovského seniorátu zúčastnili na výlete do Zádielskej doliny. O 8 hodine ráno sme v Michalovciach nastúpili do autobusu a vyrazili. Cestou sme ešte vyzdvihli ďalších výletníkov.V autobuse nás milým slovom privítal a pomodlil sa pán kaplán z Blatnej Polianky.

Stretnutie presbyterov v Lastomíri

V nedeľu 25.9.2016 sa uskutočnilo plánované stretnutiepresbyterov michalovského reformovaného seniorátu. 

Zišli sme sa v lastomírskom reformovanom kostole, kde nás na úvod privítala farárka zboru Mária Meňkyová. Kresťanské piesne sme spievali za hudobného sprievodu zborového kantora Juraja Kačmára.

Pozoruhodné svedectvo o svojom živote viery nám povedala presbyterka z Vyšného Čaju, Monika Žingorová. Nasledovala podnetná prednáška farára v Palíne, Mareka Kačkoša. Z rôznych uhlov pohľadu priblížil tému stretnutia presbyterov: „ Identita“. Poukázal na život kresťana, ktorý v sebe nesie aj Mojžišovskú a Abrahámovsku identitu viery. Sme robotníkmi na vinici Pánovej,kde pracujeme a Boh má pre nás odmenu.

Na záver stretnutia sa všetkým poďakovala seniorka michalovského seniorátu Erika Dékányová. Stretnutie presbyterov organizačne pripravil seniorátny misijný referent Peter Korpa, duchovný v Blatnej Polianke.

Domáci reformovaný zbor pre všetkých zúčastnených pripravil pohostenie, tým i čas na ďalšie vzájomné rozhovory a osobné stretnutia.

Juraj Gajdošoci

Stretnutie detí v Záhore

V sobotu 4.júna  sa v Záhore uskutočnilo seniorátne stretnutie detí a dorastencov.

V úvode stretnutia boli deti rozdelené na starších a mladších. Pre mladších mala pripravenú lekciu sestra kurátorka Hamariová v stane a pre dorastencov bola téma v kostole vedená sestrou Knežovou. Lekcie boli doprevádzané piesňami pod vedením Mareka Marcinčáka a Mateja Nagya.

Obe skupiny sa zamýšľali nad textom z Lukáša 5,17-26. Kde je zachytený príbeh ako Pán Ježiš uzdravuje ochrnutého, ktorého priniesli na nosidlách k nemu. Povzbudením pre nás bola viera tých, ktorí ho priniesli a zároveň moc Pána Ježiša uzdraviť, ale aj odpustiť hriechy.

Krásne slnečné počasie nás sprevádzalo počas celého stretnutia a tak po téme nasledovalo výborné hamburgerové občerstvenie, po ktorom boli deti rozdelené do súťažných skupín.

Nasledoval presun na futbalové ihrisko, kde už boli pre deti pripravené hry. Hry pripravili a deti nimi sprevádzali laickí dobrovoľníci spomedzi mládežníkov, ktorí pomáhajú realizovať letné biblické tábory organizované Remidiou n.o. Veľkou výhodou boli topole vytvárajúce dostatok tieňa pre súťažiace deti, ale aj dospelých, ktorí mohli využiť tento čas na rozhovory.

Po súťažnom programe nasledoval chutný obed, ktorý  pripravili sestry domáceho zboru.

Blažej Knežo

Seniorátne valné zhromaždenie v Slavkovciach

Seniorátne valné zhromaždenie michalovského seniorátu bolo v Slavkovciach dňa 5. júna 2016 v miestnom reformovanom kostole.

Začali sme bohoslužbami, keď nám kázal kaplán Peter Korpa, zdôrazňoval čo všetko je nám príkladom pre život viery zo života Abraháma. Bohoslužby kantorsky sprevádzal kantor zboru Juraj Kačmár.
Nasledovalo privítanie prítomných domácou farárkou Máriou Meňkyovou, rokovanie otvoril seniorátny kurátor Blažej Knežo. Na zasadnutí seniorátneho valného zhromaždenia boli z vedenia cirkvi okrem delegátov prítomní zástupca biskupa Ján Semjan, senior ondavsko hornádskeho seniorátu Juraj Brecko.
Po prezentácii prítomných, voľbe overovateľov, schválenia programu, kontrole minulých uznesení nasledovali správy za rok 2015 :

Správa seniorky - predniesla seniorka Erika Dékániová,

Správa misijného referenta - predniesla seniorka,

Správa tlačového referenta - predniesol tlačový referent Juraj Gajdošoci,

Správa pokladníka - predniesla seniorátna pokladníčka Emília Vajdová,

Správa revíznej komisie – predniesol člen komisie Ján Marcinčák.

V diskusii sa jednotlivý bratia a sestry zaoberali ostatným zasadnutím synody, nedostatkom duchovných v michalovskom senioráte, hospodárením v cirkvi a v zboroch, vydávanými cirkevnými tlačovinami. Počas rokovania a po jeho ukončení pre všetkých prítomných pripravili slavkovskí reformovaní pohostenie, agapé.

Juraj Gajdošoci