Humenné

Zbor                   Humenné – matkocirkevný zbor


Adresa                066 01 Humenné, Osloboditeľov 69


Duchovný           Mgr. Pavol Kačkoš, farár – administrátor


Kurátor              Michal Babinčák


Presbyterstvo    

                          Arpád Csontos,

                          Ing. Miluška Dančíková,                       

                          Mgr. Kvetoslava Gavulová,

                          Vladimír Geroč,             

                          Anna Goroľová,

                          Anna Kostrejová,              

                          MUDr. Anna Ocilková


Informácie         Bohoslužby v nedeľu o 8.45 hod.,                                  

                          večerné Služby Božie utorok o 17.00 hod.,              

                          výuka náboženstva v utorok o 18.00 hod.


Počet členov       87


Počet voličov      75


 

Stručná história zboru

Prvá zmienka o vzniku zboru je z roku 1608, keď je ako kazateľ na panstve šľachtickej rodiny Drugethovcov uvedený Győrgy Debreceni, ktorý tu pôsobil do roku 1611. Ďalším bol kazateľ a 4. senior Užského trachtu (seniorátu) János Kecskeméty v rokoch 1620 – 1622. Sú spomínané ešte mená kazateľov János Hajenus v rokoch 1622 – 1625 a posledný bol Miklós Izdenci do roku 1629. Po rekatolizácii rodiny Drugethovcov matkocirkevný zbor v Humennom zanikol. K jeho znovuoživeniu došlo 13. októbra 1880, keď reformovaní protestanti a evanjelici augsburského vyznania pod vedením notára K. Dercsényiho obnovili zbor pod spoločným názvom „Spojená protestantská dcérocirkev v Humennom“. Do roku 1889 služby Božie vykonával Karol Böszörményi, farár z Malčíc, v kresliarni meštianskej školy. Štatút misijného zboru bol udelený na konvente v Pápe v roku 1886 a prvým zborovým misijným farárom bol Szőllősi József, zvolený v roku 1889. Zbor niesol uvedený názov až do roku 1940, keď sa evanjelici augsburského vyznania organizovali ako samostatná filiálka kladzanskej matkocirkvi. Kostol bol postavený v roku 1890 a veža v gotickom štýle bola pristavená v roku 1989. V súčasnosti modlitebňa a veža kostola, ako aj vnútorné priestory prechádzajú kompletnou rekonštrukciou.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

Mgr. Pavol Kačkoš, farár – administrátor. Poverený administráciou od 1. 12. 2005; t. č. poverený administráciou na dobru neurčitú. Počas jeho pôsobenia došlo k výraznému oživeniu zborového života. Pravidelne sú vykonávané služby Božie každú nedeľu, vykonávajú sa aj kajúce služby Božie a  bol založený ekumenický spevokol „EKUMÉNA“. Tohto roku sa bude konať už V. ročník konferencie „Minulosť nás spája – budúcnosť zaväzuje“. Od roku 2007 sa vykonáva generálna rekonštrukcia kostola. Bola vykonaná prístavba kancelárie a sociálnych zariadení a zavedené ústredné kúrenie. Spracovaná je KRONIKA zboru od roku 1880 až do roku 2007. Od roku 2008 zbor pravidelne vydáva ročenku o živote zboru a seniorátu.

 

V zbore pôsobili títo farári:

Szőllősi József 31. marca 1889 – 31. marca 1896. Prvý misijný farár v Humennom. 1. mája 1890 položený základný kameň modlitebne kostola. Posviacka 17. augusta 1890. V roku 1891 bola zrekonštruovaná aj budova farského úradu.

Réz László – 1. apríla 1896 – 13. apríla 1902. V roku 1898 bola pristavená veža ku kostolu. Posviacka sa konala 4. júna 1899, ktorú vykonal biskup Predtisského dištriktu Bertalan Kun. Začalo sa s vyučovaním náboženstva na všetkých stupňoch škôl. Počet duší v roku 1902 činil 501 protestantov z toho 144 evanjelikov a. v. Zakladateľ prvého okresného týždenníka „Homonna és vidéke“ (Humenné a okolie). Autor dodnes najcitovanejšieho diela o šľachtickej rodine Drugethovcov „A Drugethek és Homonna Reformatio“ (Drugethovci a reformácia v Humennom). Hlavný duchovný zapisovateľ Predtisského dištriktu. Pochovaný je na verejnom cintoríne v Rožňave.

Janka Károly – 23. apríla 1902 – 30. apríla 1908. Náboženstvo vyučoval na všetkých stupňoch škôl v Humennom, Medzilaborciach a v domácnostiach v celom obvode. V misijnom obvode už bol počet veriacich 547, z toho 163 evanjelikov a. v. Vynikajúci kazateľ a učiteľ. Písal náboženskú poéziu pre deti i dospelých. Poslanec mesta a jeden z najváženejších obyvateľov. Neskôr farár v Cigánde,     poslanec Maďarského parlamentu a vyslaný duchovný pre maďarských kalvínov v Paríži.

 

Sándor Böszörményi 1. mája 1908 – 29. októbra 1939. Najdlhšie slúžiaci misijný zborový farár v Humennom. Seniorátny funkcionár. Predseda školského výboru          Predtisskéh dištriktu. Prednášateľ na mládežníckych konferenciách. Ovládal 8 jazykov a mal štátnu skúšku zo slovenčiny. Člen výboru slovenského seniorátu v období I. ČSR. Po viedenskej arbitráži poverený, neskôr zvolený za biskupa Reformovanej cirkvi na Slovensku počas Slovenského štátu. Orgány Slovenského štátu jeho poverenie výkonom administrácie biskupského úradu ani zvolenie do funkcie biskupa neuznali. Pochovaný je v Humennom.

 

Ján Jenčík (Jencsik) – zo Sečoviec v roku 1940.

 

Brányik Sándor – 1941 – 1945. Bohoslužby boli    vykonávané v maďarskom jazyku misijným farárom z Prešova. Veriaci maďarskej národnosti si uchovali identitu a nepodriadili sa administrácii Organizačného výboru. Tento v rokoch 1941 – 1942 v Humennom pokrstil 40 židovských spoluobčanov v snahe zachrániť ich pred deportáciou do koncentračných táborov. Ich menný zoznam je zachovaný v matrike zboru.

 

Juraj Ramesdorfer (Jiří)1946 – 1947.  Išlo o utečenca z Podkarpatskej Rusi.

 

Vojtech Nyitray zo Stretavy – administroval zbor v roku 1948.

 

Vojtech Bittó z Pinkoviec – administroval zbor rokoch 1949 – 1950.

 

Ladislav Gutray – kantor a laický kazateľ, učiteľ, slúžil v roku 1951.

 

Ján Čontofalskýsenior z Lastomíra. Administroval zbor v   rokoch 1952 – 1953.

 

Juraj Gazdovič – administroval zbor od roku 1954 – 1957. Potom od roku 1965 – 1985 zborový farár a administrátor. V roku 1965 bol kostol svojpomocne obnovený. Posviacku vykonali zástupca biskupa Ján Čontofalský a senior A.Csatlós. V roku 1968 bol J. Gazdovič  za zborového farára a v úrade zostal až do svojej smrti 4. júla 1985. Počas obdobia „normalizácie“ zbor prežíval len vďaka neoblomnosti veriacich zboru, ktorí navštevovali služby Božie a prispievali na chod zboru. Z obavy zo straty zamestnania poklesol počet krstov a sobášov a náboženstvo bolo zo škôl vytesnené. Nakoniec bola v roku 1970 vyvlastnená farská budova a v roku 1972 zbúraná. V okolí kostola sa postavili paneláky a bola nutná väčšia oprava fasády kostola. Táto bola znova vykonaná prevažne svojpomocne a ukončená bola v roku 1975 s nákladom 66 845 Kčs. Posviacku vykonal biskup Imrich Varga 29. septembra 1975.

 

Ján Márjo – bol levita poverený zastupovaním.

 

Juraj Sabolčík – kaplán. Slúžil v Humennom rokoch 1958 –1964. Bohoslužobný život sa v tomto období sľubne rozvíjal. Veriaci zboru boli obetaví. Prispievali na údržbu fary i kostola. Začalo sa ťažké obdobie vyvlastňovania pôdy na účely výstavby rôznych objektov občianskej vybavenosti čo postihlo aj cirkevný zbor odobratím 10 ha pôdy.

 

Juraj Mikloš  - administrátor od 4. 7. 1985 – 14.6.1986.

 

Michal Hromaník – zborový farár 15. 8. 1968 – 31. 12. 2004. Bohoslužobný život, keďže administratíva bola prenesená do Michaloviec, sa sústreďoval na nedeľné bohoslužby. Po roku 1989 bol vypracovaný výkaz vyvlastňovaného majetku, z ktorého bol na základe reštitučného zákona vrátený len pozemok pod bývalou farskou budovou. Ďalšie pokusy o navrátenie pôdy resp. náhrady za ňu už nepokračovali.

 

 Ing. Mgr. Danuška Hudáková seniorka. Administrovala zbor od  1. 1. 2005 do 30. 10. 2005.