Bánovce nad Ondavou

Zbor                    Bánovce nad Ondavou – matkocirkevný zbor


Adresa                 Bánovce nad Ondavou 148


Duchovný            Mgr. Erika Dékányová


Kurátor               Nataša Hrabovská


Presbyterstvo     

                           Anna Bajužiková,

                           Anna Čochráčová,

                           Ľubica Čurmová,

                           Radoslav Dékány,                

                           Ľudmila Ďurčáková,

                           Anna Gajdošová,                   

                           Ľudmila Geročová,

                           Miroslav Matta,              

                           Stanislav Matta,

                           Tomáš Matta,

                           Andrej Vajda


 

Informácie          Bohoslužby v nedeľu o 10.00 hod.; advent, pôst, kajúce vo štvrtok 10.30;

                            Ložín modlitebňa vo štvrtok 9.30

 


Počet členov        211

Počet voličov       110


 

Stručná história zboru

Bánovský reformovaný zbor bol založený Annou Oroszy v roku 1610. Jej zásluhou bol v tomto roku vystavaný kamenný kostol. Tiež ho zaopatrila aj všetkými potrebnými sviatostnými nádobami. V roku 1867 sa začal stavať na mieste starého kostola kostol nový, pretože starý už nestačil pojať do svojich priestorov pribúdajúcich veriacich. V roku 1870 bol nový kostol s vysokou vežou slávnostne posvätený. V 20. storočí sú Bánovce strediskom cirkevného života reformovaných celého Zemplína. Či už počas 43-ročného účinkovania farára a zemplínskeho seniora Jozefa Hutku, či počas 22-ročného účinkovania seniora Jána Tomašuľu, za ktorého sa Bánovce stali ústredím nielen „Sväzu slovenských kalvínov“ a na šesť rokov aj ústredím celej našej cirkvi na Slovensku, a jedným zo stredísk hnutia odporu proti fašizmu. Pričinením Jána Tomašuľu sa v roku 1945 cirkevné zbory zoskupili do 9 seniorátov, z ktorých 3 boli slovenské,  a to Užsko-laborecký, Ondavsko-zemplínsky a Toryský. V rokoch 1953 – 1954 bola prevedená generálna oprava kostola. V roku 1970 bola na kostole urobená nová omietka, vnútorná maľba, náter lavíc, veže a strechy. V roku 2003 boli položené základy nového farského úradu v blízkosti kostola. V roku 2008 boli na kostole vymenené okná a dvere, v roku 2009 postavený prístrešok pred kostolom a bočnými dverami, v roku 2010 prekrytá strecha kostola, obnovená kopula, nový náter veže; v roku 2013 rekonštrukcia zvonov, v roku 2014 rekonštrukcia organu.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

Erika Dékányová, narodená 14. 12. 1971 v Michalovciach.

1990 – 1995 štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

1995 – 1999 štúdium hry na organe na Konzervatóriu v Bratislave.

Od 1. 12. 2002 pôsobí najprv ako kaplánka, neskôr ako farárka v zboroch Bánovce nad Ondavou, Bracovce, od 1. 10. 2009 aj ako administrátorka v Malčiciach.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Juraj Jesenský            1741 – 1754, odišiel do Malčíc

Andrej Spatzai            1754 – 1760;

Štefan Szentmártonyi  1761 – 1766;

Pavel Šľachta             1766 – 1770, prišiel zo Šarišského Potoka;

Pavel Szentmártonyi    1770 – 1775, prišiel z Jenkoviec;

Pavel Šľachta              1775 – 1782, prišiel späť z Lúčok a na rozkaz cirk. vrchnosti odišiel na Moravu za kazateľa;

Andrej Marhus             1782 – 1785, prišiel zo Šarišského Potoka;

Juraj Pásztor                1785 – 1789, odkiaľ prišiel nie je známe;

Pavel Rátz                   1789 – 1791, prišiel z Bežoviec;

Ján Kovátz                   1791 – 1801, prišiel z Veľ. Stretavy;

Michal Vámosi              1801 – 1803, prišiel z Vyš. Revíšť;

Štefan Gál                    1803 – 1832, prišiel z Tušíc;

Samuel Szabó               1832 – 15. 3. 1849 do Minaju, prišiel z Lastoviec;

Karol Soltész                16. 3. 1849 – 18. 3. 1863 do Miglešova, prišiel z Malčíc;

Štefan Szilágyi              19. 3. 1863 – 11. 6. 1884 (zomrel), prišiel z Gerčelu;

Jozef Hutka                  20. 3. 1883 ako kaplán z Vilmányu, 19. 10. 1884 zvolený za farára,  zomrel 5. V. 1926;

Ján Tomašuľa               1. 5. 1927 z Pittsburgh, USA (Kaplánom od 17. 9. 1923 až 10. 5. 1926. Od 11. 5. 1926 do 4. 7. 1926 zástupcom farára v Tušiciach.Od 5. 7. 1926 do 1. 5. 1927 zástupcom farára v Bánovciach. Zvolený za farára jednohlasne dňa 20. 6. 1926. Pôsobil v zbore do 1945.);

Ján Vaszily                   1945 – 1949;

Juraj Gazdovič              1950 – 1964;

Juraj Sabolčík              1965 – 1. 12. 2002;

Erika Dékányová kaplánka od 1. 12. 2002.

Bežovce

Zbor                    Bežovce – matkocirkevný zbor


Adresa                 Bežovce 41, 072 53 Bežovce


Duchovný            Mgr. Marek Kačkoš


Kurátor               Ján Gajdoš


Presbyterstvo     

                           Jana Hamšíková,

                           Marek Leitner,

                           Matúš Michlík,

                           Anna Palaiová,

                           Juraj PallaiBilý,

                           Ján Pavlík,

                           Martin Pavlo,

                           Ružena Peňáková,

                           Ján Petrec


Informácie          Bohoslužby v nedeľu 11.00


Počet členov        292

Počet voličov       171


 

Stručná história zboru

V Bežovciach žili reformovaní veriaci už pred rokom 1648, keďže sa zachovali zmienky o duchovných, ktorí dochádzali kázať. Zásadná zmena nastala v roku 1712, keď grófka Anna Barkocziová darovala dom na bývanie pre záhorského kazateľa, ktorý sa sem presťahoval, a tak tu vznikla matkocirkev, v ktorej už od roku 1752 bola požiadavka kázať po slovensky. Zbor zasiahla aj rekatolizácia, keď im bol odobratý kostol v roku 1756, čo pretrvávalo až do vydania tolerančného patentu, ale prinavrátený kostol hneď na v roku 1783 vyhorel a bola potreba postaviť nový, ten bol dokončený v roku 1791. Byt pre kantora – učiteľa a miestnosť pre školu bola darovaná v roku 1802 miestnymi zemepánmi Berenyiovcami.Zbor zasiahol aj ďalší ničiví požiar, keď v roku 1830 zhorela fara a bolo potrebné vybudovať novú, lenže to nebola posledná skúška ohňom, pretože 8. apríla 1848 požiar nivočil obec a popolom ľahol aj drevený kostol, nová fara a škola s bytom pre učiteľa. A tak bolo potrebné budovať odznova, v roku 1861 po 10 ročnej výstavbe bol dokončený kamenný kostol, slúžiaci po viacerých opravách dodnes. Posledná generálna oprava bola ukončená v roku 1998.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

Mgr. Marek Kačkoš

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Samuel Gyorkey v roku 1712 sa presťahoval zo Záhora,

GergelyPálfalvi od roku 1718,

Juraj Jeney od roku 1728,

Andrej Rákosy od roku 1758 v čase rekatolizácie,

Juraj Pásztor od roku 1782,

Pavol Rácz od roku 1785 – postavený drevený kostol,

Samuel Liszkay od roku 1804,

František Bunyitay od roku 1820,

Andrej Bodnár od roku 1826,

Gabriel Csengeri od roku 1854,

Jozef Magyar od roku 1864,

Ján Kálniczky od roku 1909,

Štefan Abary od roku 1942,

Juraj Halás od roku 1954,

Marek Kačkoš od roku 2002,

Janette Knežová od roku 2015

Marek Kačloš od roku 2016.

Blatná Polianka

Zbor                      Blatná Polianka – matkocirkevný zbor


Adresa                 Blatná Polianka č. 40


Duchovný           Mgr. Erika Dékányová, administrátorka

                              Peter Korpa, kaplán


Kurátor               Kontra Michal


Presbyterstvo     

                             Pavol Vinc,

                            Ján Vinc,

                            Marian Balog,

                            Stano Mráz,

                            Anna Bodnárová,

                            Anna Olexová


Informácie :

Piatok 

Večerné bohoslužby o 16:30 hod.

Konfirmačná príprava na farskom úrade v Blatnej Polianke č. 40 o 17:00 hod.

Stretnutie mládeže na farskom úrade v Blatnej Polianke č.40 o 18:00 hod.

Nedeľa

Nedeľné bohoslužby o 10:30 hod.


Počet členov        127


Počet voličov       58


 

Stručná história zboru

Reformovaný kresťanský cirkevný zbor v Blatnej Polianke vznikol v poreformačnej dobe.

Kostol bol postavený v roku 1906. V roku 1931 bol obnovený. Po 2. svetovej vojne prešiel generálnou opravou v roku l950. Ďalšiu väčšiu opravu podstúpil v roku l968 ako aj v roku 1996, a tiež v roku 2006 pri príležitosti 100. výročia jeho postavenia.

Cirkevný zbor vlastní aj farskú budovu. Stará farská budova bola v roku l955 zbúraná a nahradená novou budovou. Po dlhých rokoch v roku 1996 bola farská budova obnovená.

V roku 1945 sa zbor Blatná Polianka stáva matkocirkevným zborom. V roku l957 sa pripája dcérocirkevný zbor Svätuš a v roku l969 sa k Blatnej Polianke pričleňujú aj Blatné Remety.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

  1. októbra 2015 do matkocirkevného zboru Blatná Polianka a dcérocirkevného zboru Svätuš prichádzakaplán Korpa Peter.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Feldesy, Ján Jenčík, Ján Baláž, Pavol Horovčák, Jozef Rácz, Ján Kolesár, Juraj Halás, Juraj Kudroč, Juraj Humenský, Ján Marjo, Juraj Miklóš, Marián Hamari, Ester Perešová, Juraj Gajdošoci, katechétka Anna Nemjová, Vlasta Vetrecínová, Danuška Hudáková.

Vlasta VetrecínováKovaľová narodená 1.5.78 v Sobranciach.

2002 – 2005 kaplánka v Trhovišti

2005 – 2010 farárka v Blatnej Polianke a Svätuši

Od októbra 2010 doposiaľOzbrojené sily, Prápor logistickej podpory 2. mechanizovanej brigády, (od 1.10.2015 je to prápor CSS).

Ďalšie články...