Lúčky

Zbor                     Lúčky – matkocirkevný zbor


Adresa                 Lúčky 20, 072 34 Zalužice


Duchovný            Mgr. Erika Šrojtová


Kurátor                Eduard Baláž


Presbyterstvo     

                            Milka Hurová,

                            Emília Ivančíková,         

                            Zuzana Štefaničová,

                            Miron Luterán,

                            Knežo Blažej,

                            Ľubomír Luterán,

                            Ružena Kotorová,

                            Gabriela Šrojtová,

                            Michal Andričik


Informácie           Bohoslužby v nedeľu o 9.30 hod.

                            Bohoslužby cez týždeň v stredu o 18.00 hod.

                            Konfirmačná príprava v piatok o 17.00 hod.


Počet členov        216


Počet voličov       159


 

Stručná história zboru

Presný dátum založenia Reformovaného cirkevného zboru v Lúčkach sa nepodarilo zistiť. Z najstarších dostupných prameňov sa dozvedáme, že v roku 1618 už kalvínsky kostol aj zbor bol. Kostol stál na inom mieste, ako súčasný reformovaný kostol. Predošlý kostol stál na kopci smerom na Sobrance vľavo. Nezachovali sa písomnosti o jeho vybudovaní. Ale prvý zachovaný písomný záznam je z roku 1764. Potom bol niekoľkokrát opravovaný až do roku 1944. Keď bol pri oslobodzovaní Lúčok zničený. Kostol aj pôvodná farská budova boli vojnou zničené. Preto 14.9.1947 bol posvätený základný kameň nového, súčasného kostola. Svätil ho biskup Ján Tomašuľa, vtedy pôsobiaci v Bánovciach nad Ondavou. V roku 1953 boli ukončené murárske práce, zhotovená a prikrytá strecha nového kostola. V roku 1958 bola dokončená veža kostola a do nej osadené zvony.Slávnostná posviacka novopostaveného kostola bola 11.10. 1959 a vykonal ju vdp. biskup Imrich Varga. V roku 1962 bol zakúpený krásne znejúci nový organ do kostola. Kantormi v cirkevnom zbore v posledných rokoch boli Michal Janák, Michal TomašuľaKalaj, farár Juraj Mikloš a od roku 2004 je kantorom MironKotora, učiteľ na dôchodku z Hažína. V roku 1970 bola postavená aj nová farská budova pri súčasnom kostole. V roku 1997 bol kostol obnovený zvonku i zvnútra. Obnovený kostol 14.9.1997 (presne 50 rokov od posvätenia jeho základného kameňa) posvätil vdp. biskup Gejza Erdélyi. Zvláštnosťou nového kostola je, že je pod celou plochou kostola je suterén, kde by mali byť zborové priestory. Pre nedostatok financií suterén kostola nebol dokončený a dlhé desaťročia v ňom stála spodná voda, ktorá podmývala múry kostola. Až v roku 2010 sa z iniciatívy kurátora Eduarda Baláža, ktorý je zároveň starostom,podarilo získať nejaké finančné prostriedky a suterén kostola sa dal odvodniť, urobila sa drenáž a spodok sa zalial betónom. Podľa finančných možností, keďže sa medzi časom opravovala aj fara, sa v roku 2015dali do suterénu kostola aj plastové okná, ktoré boli financované jednak z ofier veriacich, ale aj z podpory Košického samosprávneho kraja. V roku 2015 sa z iniciatívy kurátora zboru dala do časti suterénu kostola aj omietka na steny a na spodok dlažba.

 

Súčasná duchovná (administrátor)

  1. 9. 2005 – doteraz pôsobí v zbore Erika Šrojtová. Narodila sa 26. 12. 1976 v Michalovciach. Pochádza z Palína, za slobodna menom Géciová. Po ukončení všeobecného gymnázia vo Veľkých Kapušanoch, študovala na Evangelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala dva roky štúdia v zahraničí, a to na Teologickej fakulte Univerzity v Basileji, vo Švajčiarsku. Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 2003 diplomom magistra teológie. Od 1. 11. 2004 nastúpila ako kaplánka do Reformovaného cirkevného zboru v Brezine, ku ktorému patria aj dcérocirkevné zbory Kazimír a Lastovce. Od 25. 9. 2005 pôsobí v matkocirkevnom zbore Lúčky ako farárka zboru, ku ktorému patria aj dcérocirkevné zbory Iňačovce a Sobrance.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

1717–  Martin Migléci

1747 – 1766    Štefan Sepesy

1767 – 1787    Pavel Szentmartóni

1787 – 1792    Andrej Markus

1793 – 1831    Andrej Kalay

1831 – 1838   Jozef Meleg

1839 – 1847   Štefan Hričko

1848 – 1851   Gabriel Csengeri

1851 – 1864   Juraj Dioszefhy

1864 – 1881   Ján Petrass

7.3.1882 – 31.8.1940 pôsobil v zbore Štefan Sakal. Narodil sa 19.8.1857 v Stretave. V Lúčkach pôsobil nepretržite 59 rokov. So svojou rodinou býval na fare. Zomrel 18.1.1941 vo veku 84 rokova  pochovaný je na novom lúčanskom cintoríne. Keď v roku 1923 Predtisský dištrikt Ref. cirkvi vydal SlevenszkiSpevnik naposledy v zemplínskom nárečí s maďarským pravopisom, redigoval ho aj Štefan Szakal, farár z Lúčok.

7.7.1942 – 30.9.1949 pôsobil v zbore Andrej Maťašik, pôvodným menom Máťáš, rodák z Vysokej nad Uhom. Narodil sa 10.7.1918. Po skončení Druhej svetovej vojny sa popri práci v cirkvi zapojil aj do spoločenského života. V rokoch 1945–1946 bol poslancom Slovenskej národnej rady. A v rokoch 1947 – 1948 bol hlavným zmocnencom obnovy vojnou poškodeného okresu Sobrance. Keďže vojnou zničený kostol v Lúčkach nebolo možné opraviť, začal správca farnosti Andrej Maťašik s výstavbou nového kostola, ktorého základný kameň 14.9.1947 vysvätil biskup Ján Tomašuľa. 30.9.1949 odchádza na farnosť do Barce pri Košiciach. Bol mládežníckym cirkevným funkcionárom s celoslovenskou pôsobnosťou, generálnym tajomníkom Ref. kr. cirkvi na Slovensku, zodpovedným redaktorom mesačníka Kalvínske hlasy, spoluautorom kalvínskeho Spevníka (1956). V roku 1954 odchádza do Bratislavy, kde sa stáva seniorom a druhým zástupcom biskupa.  Zomrel 21. 10. 1980 v Bratislave.  Pochovaný je v Slávičom údolí.

1.11.1949 – 17.4.2005 pôsobil v zbore Juraj Mikloš. Narodil sa 30.1.1926 v Palíne. Po odchode Andreja Maťašika sa okrem duchovného života zboru venuje aj výstavbe nového kostola a novej farskej budovy. Už v jari 1950 sa ujíma prác na rozostavanom kostole. Slávnostná posviacka nového kostola bola 11.10.1959, ktorú vykonal vdp. biskup Dr. Imrich Varga a nová fara bola dokončená v roku 1970. V rokoch 1993 – 1996 bol seniorom novovytvoreného Michalovského seniorátu, na ktorého vzniku sa aktívne podieľal. 17.4.2005 vo veku 79 rokov, po 55 ročnej vernej službe v Lúčkach sa lúči so svojimi veriacimi na bohoslužbách a odchádza na zaslúžený dôchodok. Zomrel 16.8.2010 v Košiciach. Pochovaný je na cintoríne v Lúčkach.

Malčice

Zbor                     Malčice – matkocirkevný zbor

                             diaspóry: Markovce, Kačanov, Petríkovce


Adresa                  Malčice 150


Duchovný            Mgr. Erika Dékányová, administrátorka zboru


Kurátor                Ladislav Uhrin


Presbyterstvo      Anna Andrejová, 

                            Mária Andrišová,

                            Jozef Balog,

                            Štefan Balog,

                            Mária Ďurašová,

                            Milan Marciník,

                            Štefan Poči,

                            Ján Rašky


Informácie          Bohoslužby každú druhú nedeľu  7.45 hod.

                            (v zimnom období 11.30 hod.)


Počet členov        61


Počet voličov       44


 

Stručná história zboru

Dejiny malčického zboru sa začínajú v druhej polovici 16. storočia. Podľa údajov zápisnice Užsko-zemplínskeho helvétskeho seniorátu z roku 1648, pôvodne latinsky pomenovanej Liberecclesiaevisitationes, datuje založenie malčického reformovaného zboru v roku 1560.Malčický zbor mal od počiatku svoj vlastný kostol vybudovaný z kameňa, ktorý pochádzal z predreformačnej doby, vo veži ktorého bol gotický zvon, ktorý bol po vybudovaní nového kostola prenesený do veže dnešného kostola, na ktorom je nápis v latinčine: roku Pána 1448. Keď v 17. storočí zosilnel protireformačný útlak, prehnalo sa niekoľko protistavovských vojen, epidémie moru, sa značne znížil počet veriacich natoľko, že nemali vlastného duchovného. V rokoch 1712 – 1722 dochádzal na bohoslužby JohanesAbarai, farár pôsobiaci v Oboríne, pretože vedel po slovensky. Od roku 1743, keď prišiel do zboru Andrej Špacaj, mali veriaci z Malčíc vždy svojho farára alebo administrátora. Stavba nového kostola bola zrealizovaná v rokoch 1825 – 1827. V roku 1966 zbor postavil novú faru na mieste zbúranej starej fary. V roku 1978 bol pri príležitosti 150.výročia kostol obnovený. V roku 1996 bolo nainštalované ústredné plynové vykurovanie. Potom, čo v roku 2003strhla veterná smršť plechovú krytinu z kostola, bol zrekonštruovaný celý drevený krov lode, ako aj veže kostola s novou plechovou krytinou.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

Erika Dékányová, administrátorka.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Andrej Špacaj                        1743 – 1754, prišiel z Milhostova,

Juraj Jessenius (Jesenský)     1754 – 1770,  prišiel z Bánoviec nad Ond.,

Joel Jessenius (syn Juraja)     1770 – 1772,

Štefan Szentmartonyi            1772 – 1782,

Samuel Liszkay                     1782 – 1789,

František Bunyitay                 1789 – 1806,

Martin Kover                         1806 – 1819,

Andrej Szilagyi                      1820 – 1857,

Karol Boszormenyi                 1857 – 1892,

Tomáš Kiss                            1892 – 1917,

Peter Király                           1917 – 1946,

Ján Vaszily                            1945 – 1950,

Juraj Gazdovič                       1950 – 1952, administroval zbor ako bánovský farár,

Juraj Humenský                     1952 – 1953, pôsobil v zbore ako kaplán,

Michal Erdélyi                        1953 – 1954, administroval zbor ako oborínsky farár,

Juraj Vaľuška                         1955 – 1958, administroval zbor ako trhovišťský farár,

Ján Semjan                            1958 – 1965, pôsobil v zbore ako administrátor,

Ján Knežo                              1965 – 2009,

Erika Dékányová                   od 1. 10. 2009, administruje zbor ako bánovská farárka.

Michalovce

Zbor                    Michalovce - matkocirkevný


Adresa                 071 01 Michalovce, Sládkoviča 7   


Duchovný           Mgr. Juraj Gajdošoci


Kurátor               Ing. Jaroslav Bánoci


Presbyterstvo     

                             Matúš Gazdovič,

                             Michal Kontra,

                             Michal Harmóci,

                             Kvetoslava Stloukalová,

                             Ing. Martin Ohriska,

                             Juraj Godočík,

                             Dušan Godočík,

                             Ing. Milan Gajdoš,

                             Ing. Zdeno Virčík,

                             JUDr. Radoslav Soták,

                             JUDr. Tímea Sotáková,

                             Ing. Ján Šoltés,

                             Ing. Blažej Knežo,

                             MUDr. Erika Jutková,

                             MUDr. Anna Mikulová,

                             Mgr. Viera Bánociová,

                             Marta Sotáková,

                             Anna Tomašuľová,

                             Milan Dzvoník


Informácie         

                             Bohoslužby každú nedeľu o 10.00 hod.;

                             popoludní o 16.30 hod.;

                             biblická seniorátna hodina v prvý pondelok v mesiaci o 14.00 hod.;

                             zborové biblické hodiny v stredu o 16.30 hod.;

                             biblické stretnutia mládeže a dorastu v piatok o 16.30 hod.;

                             kajúce bohoslužby v piatok 16.30 hod.;

                             nácvik zborového spevokolu Soli Deo glória v stredu 17.30 hod.;

                             nedeľná škola počas dopoludňajších bohoslužieb v nedeľu 


Počet členov        1046


Počet voličov       497


 

Stručná história zboru

Michalovský reformovaný zbor v roku 1564 patril do vtedajšieho Zemplínskeho seniorátu. V protirefomačnej vlne bol michalovským kalvínom v roku 1672 odobratý kostol. Dcérocirkevným zborom Humenného sa Michalovce stali v roku 1928. V roku 1968 sa farský úrad presťahoval z Humenného do Michaloviec. Reformovaní sa na bohoslužby schádzali v kostole pri bývalej autobusovej stanici, ktorý užívali spolu s evanjelikmi. Na zborovom valnom zhromaždení dňa 21.1.1990 bolo potvrdené rozhodnutie stavať nový vlastný kostol. Základný kameň nového kostola bol posvätený 16.8.1992. Kostol bol vysvätený 1.9.1996. V roku 1997 sa začala výstavba zborovej siene a fary. Hrubé stavby boli dokončené v roku 2001. Výstavba nového kostola, zborovej siene a fary bola realizovaná veriacimi z Michaloviec a iných zborov za pôsobenia zborového farára Michala Hromaníka.                        

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Alexander Boszorményi 1881 – 1939,

Ján Baláž 1935 – 1941,

Alexander Brányik 1942 – 1945,

Ján Čontofalský 1943 – 1953,

Ján Marjo 1955 – 1956,

Ján Pallay 1956,

Ján Janovčík 1956 – 1957, vsúčasnosti vedie seniorátne biblické hodiny, ktoré sú v michalovskom kostole;

Juraj Lorinc 1957 – 1958,

Ján Knežo 1956 – 1958,  1962 – 1965, na dôchodku vypomáhal v michalovskom zbore, prispieval do zborových listov. Zomrel vo veku 81 rokov, pohreb mal v michalovskom kostole a v Michalovciach na mestskom cintoríne aj odpočíva.

Juraj Gazdovič 1967 – 1985, narodil sa 16.7.1921 v Jenkovciach, zomrel v Michalovciach 4.7.1985, kde je aj pochovaný. Vyučoval v jenkovskej cirkevnej škole, pôsobil v zboroch Byster, Skároš, Bánovce nad Ondavou, Bracovce, Ložín. Počas služby v Bánovciach nad Ondavou zastával funkciu zástupcu biskupa. Od roku 1967 slúžil Pánovi v Michalovciach, Humennom, Vranove nad Topľou. Počas jeho pôsobenia sa presťahoval farský úrad z Humenného do Michaloviec, kde sa na tento účel zakúpila budova, aby sa i tak upevnil rozrastajúci sa michalovský zbor. Bol seniorom vtedajšieho prešovského seniorátu, keď v roku 1985 náhle zomrel. Jeho manželka Mária a jeho rodina sa naďalej aktívne zapájajú do života michalovského reformovaného zboru. 

Juraj Mikloš 1985,

Michal Hromaník 1986 – 2005, narodil sa 12.10.1927 v Lastomíre. Stredoškolské štúdium absolvoval na gymnáziu v Michalovciach, teologické vzdelanie získal v Prahe. Vojenskú základnú službu ako duchovný musel podstúpiť v pracovných armádnych jednotkách. Pred Michalovcami, Humenným a Vranovom nad Topľou, slúžil 31 rokov v Jenkovciach, Tašuli a Kristoch. Za jeho pôsobenia bol v Tašuli vybudovaný kostol. Stal sa zástupcom biskupa a na desať mesiacov najvyšším predstaviteľom Reformovanej cirkvi na Slovensku, zastupoval reformovaných na viacerých zahraničných fórach, napr. aj na Valnom zhromaždení OSN v Austrálii. Vykonával funkciu seniora v období spoločenských tlakov na cirkev a na veriacich. V náročnej a zodpovednej službe v mestských zboroch mu veľkou oporou bola manželka Oľga a jeho rodina. V meste Michalovce bol aj s jeho veľkým úsilím vybudovaný nový kostol, ktorý sa zakrátko stal centrom okolitého a slovenského reformovaného diania. Kostol bol financovaný mnohými veriacimi a zahraničnými finančnými prostriedkami, ktoré brat farár dokázal zabezpečiť. S výstavbou nového kostola nastal početný nárast členov michalovského zboru.

Juraj Gajdošoci 2005 – 2006, exmitácia v Palíne dňa 3.10.1999, prvé bohoslužby v Bežovciach 10.10.1999, počas pôsobenia farára Juraja Halása, seniorátny kaplán a služba v niektorých zboroch michalovského seniorátu.  

Juraj Brecko 2006 – 2007, v michalovskom zbore zaviedol napríklad misijno-diakonické stretnutia starších, ktoré sa konajú dodnes. Počas jeho služby v Michalovciach boli vypracované a zrealizované cirkevno-zákonné podmienky na voľbu duchovného, duchovnej v tomto zbore.   

V súčasnosti Juraj Gajdošoci od roku 2008.

(Niektoré roky v službe duchovných v Michalovciach sa prekrývajú s vyučovaním náboženstva na michalovskom gymnáziu.)

 

Marika Géciová, narodená 23.1.1984

Štúdium:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra evanjelikálnej teológie a misie,

Pôsobenie:9/2009 – RE-MI-DIA, n.o.

Ďalšie články...