Jenkovce

Zbor                    Jenkovce – matkocirkevný zbor


Adresa                


Duchovný            Mgr. Janette Knežová, administrátorka

                            Mgr. Samuel Knežo, kaplán


Kurátor               Jaroslav André


Presbyterstvo     

                            Milada Bodnárová,

                            Ján Hura,

                            Milan Jenčo,

                            Anna Jenčová,

                            Anna Jenčíková,

                            Miroslav Jenčo,                            

                            Tibor Telepka


Informácie          Bohoslužby: nedeľa 9.30, streda 17.00


Počet členov        121


Počet voličov       99


 

Stručná história zboru

Počiatok cirkevného zboru v Jenkovciach siaha až do druhej polovice 18. storočia. Šírenie protestantizmu vo vtedajšej dobe sa pripisuje rodine Leszteméry. Súčasný kostol bol vybudovaný v čase, keď bol duchovným zboru Móré Gábor (v cirkevnom zbore pôsobil od 1886 do 1915). Stavba sa začala 20. júla 1903. Nový zvon bol osadený 10. januára 1904. Všetky práce na kostole boli ukončené 23. júla 1904.

Kostol je postavený v neoklasicistickom štýle. Sieňový priestor s polygonálnym uzáverom je krytý korýtkovou klenbou. Na bočných fasádach sú mierne rizality, členené bosovaním a hladkými pilastrami s iónskou hlavicou. Veža je situovaná do štítového priečelia, z ktorého značne vystupuje.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

Samuel Knežo, kaplán.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Po zosnulom farárovi Móré Gábor sa stal duchovným Egyet Béla a pôsobil do roku 1939. V rokoch 1941 – 1950 Bartolomej Kováč; od roku 1950 – 1953 spravoval zbor kaplán Michal Hudák. V roku 1956 sa stal duchovným zboru Michal Hromanik a pôsobil tu do roku 1986. Za jeho pôsobenia sa uskutočnila renovácia kostola. Od roku 1987 – 88 cirkevný zbor administroval farár Ján Semjan z Pinkoviec. Od r. 1988 – 97 administrovala farárka Anna Hisemová. Za jej pôsobenia bola vykonaná oprava vonkajšej fasády na kostole. Medzi tým v r. 1993 bol zbor administrovaný kaplánom MarianomHamarim. V r. 1998 prevzal administráciu zboru opäť Ján Semjan st. Od roku 1998 zbor administrovala farárka Mária Jenčová. V druhom polroku v r. 2000 tu zastupoval brat farár Juraj Gajdošoci. Sestra farárka Mária Jenčová odišla zo zboru v roku 2005 do služby v ČCE.

Od septembra 2007 do apríla 2015 tu slúžil Miroslav Kovaľ.

Kristy

Zbor                    Kristy - dcérocirkevný zbor


Adresa                


Duchovný            Mgr.Janette Knežová, administrátorka

                              Peter Korpa, kaplán


Kurátor               Ľubica Biharyová


Presbyterstvo     

                            Ľuboš Bihary,

                            Anna Harmanová,

                            Anna Janošová,

                            Jana Rošková


Informácie:

Piatok

Večerné bohoslužby v piatok o 15:30 hod.

Stretnutie mládeže na farskom úrade v Blatnej Polianke č.40 o 18:00 hod.

Nedeľa

Nedeľné bohoslužby sú o 8:30 hod.


Počet členov        73


Počet voličov       30


 

Stručná história zboru

V 17. storočí prijímajú obyvatelia obce spolu so susednými obcami reformované kresťanské učenie. Kristovský reformovaný zbor už od začiatku svojho vzniku patril k jenkovskejmatkocirkvi. V roku 1832 BoldižarBerhely, veľkostatkár luteránskeho náboženstva dal vybudovať kalvínsku školu. Ešte v tomto roku volili si cirkevného učiteľa, ktorý mal vykonávať aj bohoslužby v slovenskej reči. V roku 1903 obetaví veriaci vlastnými prostriedkami vybudovali kostol, ktorý slúžil k bohoslužbám už od r. 1904, keď 14. augusta vdova Patayová pre reformovaný zbor venovala dva strieborné kalichy k Večeri Pánovej, z ktorých sa zachoval iba jeden. Počas II. svetovej vojny bol bombovým výbuchom značne poškodený kostol. Jeho oprava bola ukončená v roku 1949, ale v roku 1951 bol v obci veľký požiar, pri ktorom z kostola zostali iba holé múry.Obetaví veriaci za pomoci štátnej poisťovne svoj kostol opravili. V roku 1955 mohol slúžiť na vykonávanie bohoslužieb. V roku 1964 bolo urobené kovové oplotenie, v roku 1976 bolo zavedené elektrické vykurovanie a o rok neskôr bola urobená maľba vnútorných priestorov a taktiež vonkajšia fasáda. V roku 1997 bolo zavedené plynové vykurovanie kostola. V roku 2002 bola zrekonštruovaná chodba a nanesený nový náter na lavice, kazateľnicu, zábradlia a sokel. V roku 2003 bola položená nová dlažba do celého kostola. V máji 2008 silný vietor strhol z veže stožiar so znakom hviezdy a poškodil vrchol veže, ktorá následne bola opravená a bol vztýčený nový stožiar. V marci 2009 boli vymenené staré kovové dvere za drevené z dôvodu úniku tepla.

Pre časté poruchy veľkého zvona v roku 2010 bol premontovaný na elektromagnetický pohon. V poslednom období bola prevedená maľba oplotenia, výmena poškodeného pletiva a výmena poškodeného prístrešku pred vstupom do kostola.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Kristovský reformovaný zbor už od začiatku svojho vzniku patril k jenkovskejmatkocirkvi. Tu sa vystriedalo mnoho duchovných. V čase výstavby kostola od r. 1886 – 1915 bol duchovným zboru Móre Gábor. Po ňom od roku 1914 do roku 1934 bol Egyed Béla. Od roku 1934 do roku 1941 bol ČergyBertalan. Od roku 1941 do roku 1950 bol Bartolomej Kováč. Od roku 1950 do roku 1953 v zbore slúžil kaplán Michal Hudák. Do roku 1956 bol zbor administrovaný kaplánmi z okolia (mimo inými aj Jurajom Halásom). V roku 1956 sa duchovným zboru stal Michal Hromaník do roku 1986.Od roku 1987 do roku 1988 administrovanie zboru prevzal brat farár Ján Semjan z Pinkoviec. Od roku 1987 do roku 1997 v zbore slúžila farárka Anna Hisemová. Medzitým v roku 1993 zbor administroval farár Marián Hamari (pani farárka Hisemová bola na študijnom pobyte v Nemecku. V roku 1998 administráciu zboru opäť prevzal farár Ján Semjan st. Od roku 1999 zbor administruje farárka Mária Jenčová (v 2. polroku roku 2000 z dôvodu MD ju zastupoval brat farár Juraj Gajdošoci). V našom zbore pôsobila do decembra 2005. Od decembra 2005 do októbra 2007 zbor administroval brat farár Marek Kačkoš. Od októbra 2007 pôsobil v našom zbore brat farár Miroslav Kovaľ. Od roku 2016 pôsobí v našom zbore brat kaplán Peter Korpa,.

Lastomír

Zbor                    Lastomír – matkocirkevný zbor


Adresa                 Lastomír 116, 072 37 Lastomír


Duchovný            Mgr. Mária Meňkyová


Kurátor               Milan Lukáč


Presbyterstvo     

                            Helena Andrašová,

                            Marek Baláž,

                            Zuzana Blahová,

                            Martin Čačko,

                            Danica Džačková,

                            Jozef Eľko,

                            Juraj Kačmár ml.,

                            Jaroslav Kováč,

                            Ľubomír Šipoš,

                            Ľudmila Vahovičová,

                            Vladislav Vaľuška


Informácie          Bohoslužby v nedeľu o 10.00 a 14.30 hod.

                            Biblická hodina vo štvrtok o 15.00 hod.

                            Stretnutie konfirm. vo štvrtok o 17.00 hod.

                            Vyučovanie detí v sobotu o 15.00 hod.

                            Stretnutie mládeže v sobotu o 17.00 hod.

                            Stretnutie presbyterov 1x v mesiaci.


Počet členov        243


Počet voličov       157


 

Stručná história zboru

V zápisnici z roku 1618 v LiberEklesie je už v Lastomíre spomínaný zbor reformovanej cirkvi ako fíliamatkocirkevného zboru v Michalovciach. V tomto období bola prevažná časť obyvateľov obce, až na niekoľko výnimiek, kalvínskeho náboženstva.
Z dejinných zdrojov michalovského reformovaného cirkevného zboru sú však známe fakty aj o tom, že počas protireformačných nepokojov, keď bol roku 1672 odobratý michalovský reformovaný kostol, michalovskí kalvíni chodili na služby Božie do pre nich neďalekého Lastomíra. Neskôr lastomírski veriaci patrili k Fišaru (terajšej Vrbnici). Okolo roku 1760 určite spravoval lastomírsky zbor duchovný Andrej Spátzai, ktorý vo Fišari(Vrbnici) býval. O tomto kazateľovi je známe, že v roku 1752 spolu s Jurajom Jeseniom, reformovaným farárom v Maľčiciach,  spracovali spevník pre slovenských reformovaných veriacich v zemplínskom nárečí, ktorý bol písaný  vtedajším maďarským pravopisom. Je to vôbecprvápísomná pamiatka v slovenskej reči.

Najväčšie duchovné oživenie lastomírskeho zboru nastalo v roku 1781, keď na základe tolerančného patentu Jozefa II. bolo ukončené protireformačné prenasledovanie. V roku 1785 mal už lastomírsky zbor svojho duchovného a bol ním MártonValyi, pričom už bol aj matkocirkvou. 16. mája 1785 dostal aj povolenie na stavbu kostola. Táto pôvodne renesančná stavba bola roku 1900 prestavaná a neoklasistickyprefasádovaná. Kostol bol niekoľkokrát opravovaný a renovovaný v rokoch 1928, 1949, 1964, 1993.

Po prvej svetovej vojne patrili lastomírskí kalvíni pod seniorát vo Veľkých Ozorovciach a biskupstvo vo Veľkých Kapušanoch. Na základe tzv. Viedenskej arbitráže bolo južné Slovensko odtrhnuté od Československej republiky a pričlenené k Maďarsku. Tým stratila evanjelická reformovaná cirkev aj svoju cirkevnú vrchnosť – seniorát a biskupstvo, preto na zasadaní v Michalovciach v roku 1939 bol zvolený Organizačný výbor, ktorý aj právne, po súhlase Slovenskej republiky, riadil správu reformovanej cirkvi. Predsedom Organizačného výboru bol lastomírsky farár Ján Baláž a tajomník Štefan Štunda, pracovník ministerstva školstva SR z Lekároviec. Cirkevné zbory reformovanej cirkvi na Slovensku boli začlenené do Užsko-laboreckého a Ondavsko-toryského seniorátu. Tieto senioráty spravovali slovenských kalvínov až do konca 2. svetovej vojny. V roku 1992 bol zriadený Michalovský seniorát s rokovacím jazykom slovenským a v ňom je začlenený aj lastomírsky zbor.
Čo sa týka fary, vie sa iba toľko, že stará budova fary bola zbúraná v roku 1934 a na jej mieste bola postavená nová, ktorá bola daná do užívania v roku 1936, v rokoch 2000 – 2007 však bola úplne zrenovovaná do dnešnej modernej podoby. Žiaľ, mnoho historických dokumentov týkajúcich sa zboru bolo zničených počas prvej prestavby fary, keď tieto boli prenesené do domu rodiny patriacej k zboru.  U nich však vypukol požiar a tieto písomnosti zhoreli a to, čo o zbore vieme, sa podarilo vypátrať Jánovi Čontofalskému, dnes už nebohému niekdajšiemu farárovi, MVDr. Jánovi Jenčíkovi, tiež už nebohémuniekdajšiemu kurátorovi, a Jurajovi Kováčovi, niekdajšiemu kurátorovi v lastomírskom zbore. Poznatky prvých dvoch boli uverejnené v brožúrke pri 710. výročí prvej písomnej zmienky o obci Lastomír a v publikácii Lastomír – 720 rokov v písmach.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

Mária Meňkyová, r.Janovčíková,nar.v r.1965 v Michalovciach. Pochádza zo zboru Palín. Teologické štúdium absolvovala v rokoch1983 – 1989 na ETF UK v Prahe. Do služby v cirkvi vyslaná v r. 1989. Ako kaplánka po absolvovaní 2.duchovenskej skúšky ako administrátorka, slúžila v zboroch Stretava, Vysoká nad Uhom v r.1993 – 1997. Do zboru Lastomír bola po materskej dovolenke ustanovená v roku 2000 a po voľbe inštalovaná za riadnu duchovnú v r. 2002.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Matej Rákoš (1619 – 1623), Martin Sitňayi (1623 – 1654),Andrej Spátzai (1761 – 1766) – jeden zo spoluautorov 5 bohoslužobných kníh pre slovenských kalvínov v zemplínskom nárečí, vydaných v 1752 – 1758,MártonValyi (1785 – 1790), Andrej Kálay (1790 – 1794), Michal Vámoši (1794 – 1798), Andrej Bodnár (1798 – 1820), Jozef Meleg (1820 – 1824), Ivan Pastor (1824 – 1829), Juraj Dieségi (1829 – 1846), Štefan Siládi (1846 – 1859), Štefan Šarkadi (1859 – 1868), Andrej Hegedus (1868 – 1873), Ján Ujlaki (1873 – 1897), Jozef Virágh (1897 – 1922), Ján Jenčík – (1922 – 1926) –rodák z Lastomíra;

 

Ján Baláž –významná osobnosť širšej komunity slovenských kalvínov.Pochádzal z Blatných Revíšť. V Lastomíre pôsobilv r.1926 – 1942. V r.1931 bol zvolený za predsedu Jednoty reformovaných farárov a učiteľov a zasadzoval sa za požiadavky slovenských kalvínov.Významne sa podieľal na novom usporiadaní pomerov a organizovaní života reformovanej cirkvi v r.1939 po zmene hraníc na základe Viedenskej arbitráže.Bolduchovným predsedom Organizačného výboru Ref.cirkvi, spoluzakladateľ prvých 2 slovenských seniorátov v r.1941, autor učebnice náboženstva, preložil z maďarčiny do slovenského jazyka v r.1937 Heidelberský katechizmus. Počas jeho pôsobenia bola postavená budova fary v r.1934. Žiaľ jeho tvorivý život bol ukončený, v dôsledku náhlej choroby v mladom veku nedožitých 43 rokov, v r.1942.

 

Ján Čontofalský – najdlhšie pôsobiaci duchovný v lastomírskom zbore. Narodil sa v r.1916 v Beniakovciach. Do Lastomíra nastúpil po úmrti Jána Baláža v r.1942. Po 2 sv. vojne sa stal seniorom Užsko-laboreckého seniorátuv r.1947.Ako  zástupca biskupa zvlášť po uvoľnení pomerov v r. 1968inicioval Rezolúciu slovenských duchovných, v ktorej požadovali vytvorenie samostatného slovenského seniorátu, samostatného orgánu pre slovenskú časť cirkvi a prenesenie redigovania slovenských Kalvínskych hlasov do slovenského seniorátu. Rezolúciu podporilo 17 duchovných a 28 zborov. Vedenie cirkvi túto iniciatívu s podporou štátu odmietlo a zástupca biskupa v r. 1969 rezignoval na svoju funkciu. V zbore pôsobil 58 rokov až do svojej smrti v r.2000.

Mgr. Mária Meňkyová (súčasnosť).

Ďalšie články...