Slavkovce

Zbor                    Slavkovce – dcérocirkevný zbor


Adresa                 Slavkovce 152, 072 17 Zemplínske Kopčany


Duchovný            Mgr. Mária Meňkyová


Kurátor               Ján Vaľo


Presbyterstvo     

                            Mária Cucáková,

                            Anna Eibischová,        

                            Lucia Hrindová,

                            Eva Kutašová,

                            Iveta Pavlíková,

                            Ján Vajda


Informácie          Bohoslužby v nedeľu o 8.30 hod.


Počet členov        49


Počet voličov       49


 

Stručná história zboru

Presný dátum vzniku zboru určiť nevieme, ale z knihy cirkevných vizitačných zápisníc Užsko-zemplínskeho seniorátu helvétskej cirkvi z r.1648 s názvom Liberecclesiaevisitationessa dozvedáme, že to bolo hneď potom, keď svetlo obnoveného evanjelia preniklo do tejto časti nášho kraja.Od počiatku bol filiálnym zborom matkocirkvi v Drahňove. Za pomoci zemepána z Drahňova si zbor vybudoval v strede obce malý kostol, v ktorom drahňovský kazateľ pravidelne vykonával bohoslužby. Ďalšia písomná zmienka z knihy zápisníc CZ v Drahňove nám prezrádza, že v r.1792 postihol Slavkovce veľký požiar, v ktorom zhorela veľká časť obce aj kostol, z ktorého sa podarilo zachrániť jedine zvon. O päť rokov neskôr, teda v roku1797, môžeme čítať už o posviacke nového kostola, ktorý bol postavený z pálených tehál už na inom mieste, na pozemku, ktorý daroval zboru bohatý zemepán Andrej Kazinczy a značne prispel i k postaveniu kostola. V polovici 50.rokov 19.st. boli múry kostola značne poškodené podmáčaním ich základov, a to až natoľko, že sa začali rozpadávať, a tak veriaci boli nútení stavať už v poradí tretí kostol. Ten bol dokončený v r.1856 na pôvodnom mieste, ale na pevnejších kamenných základoch a s väčšími rozmermi. Začiatkom 19.st. na pozemku bola postavená aj cirkevná škola s bytom pre učiteľa.Kostol v nasledujúcom období bol viackrát obnovený. V roku 2001 sa veriaci rozhodli zbúrať veľmi schátralú budovu cirkevnej školy a chýbajúce priestory pre zbor riešiť prístavbou kostola. Do dnešnej podoby bol kostol prestavaný v rokoch 2001 – 2004, keď ku kostolu bola pristavaná veža, zborová miestnosť, kancelária a sociálne zariadenia. Od r. 2015 bol zbor na vlastnú žiadosť pričlenený k matkocirkevnému zboru Lastomír.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

Mária Meňkyová, r.Janovčíková. nar.v r.1965 v Michalovciach. Pochádza zo zboru Palín. Teologické štúdium absolvovala v rokoch

1983 – 1989 na ETF UK v Prahe. Do služby v cirkvi vyslaná v r.1989. Ako kaplánka,  po absolvovaní 2.duchovenskej skúšky ako administrátorka, slúžila v zboroch Stretava, Vysoká nad Uhom v r.1993 – 1997. Do zboru Lastomír bola po materskej dovolenke ustanovená v roku 2000a po voľbe inštalovaná za riadnu duchovnú v r. 2002. V roku 2005 poverená administráciou zboru Slavkovce.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Nakoľko archívne záznamy o zbore nemáme k dispozícii, uvádzam len duchovných, ktorí slúžili v zbore od r. 1957, keď boli Slavkovce administrované z matkocirkevného zboru Malčice.

Ján Semjan st. (v r.1958 – 1965),

Ján Knežo (v r.1965 – 2005).

Sobrance

Zbor                    Sobrance – dcérocirkevný zbor


Adresa                 Sobrance


Duchovný            Mgr. Erika Šrojtová


Kurátor               Mgr. Kvetoslava Michaličová


Presbyterstvo     

                           Agáta Polomská,

                           Milan Hrabovský,

                           Michal Jenčík


Informácie          Bohoslužby v každú prvú nedeľu v mesiaci       

                           o 8.30 hod. v „kaske“ (MsKS).


Počet členov        30


Počet voličov       23


 

Stručná história zboru

Podľa dostupných informácií od reformovaných veriacich v Sobranciach, sa reformovaní veriaci v Sobranciach začínajú schádzať po roku 1950 za pôsobenia farára Juraja Mikloša, ktorý bol farárom v matkocirkevnom zbore Lúčky od roku 1949 celých 55 rokov. Keďže v Sobranciach nebol reformovaný kostol, veriaci sa schádzali na rôznych miestach aj po domoch. Dlhý čas sa veriaci schádzali v dome Štefana Jenčíka v Komárovciach, ktoré taktiež patria k Sobranciam spoločne s Ostrovom a Porostovom. Počas celého pôsobenia farára Juraja Mikloša bol kurátorom zboru Štefan Jenčík a jeho manželka Helena Jenčíková bola pokladníčkou zboru. Istý čas sa veriaci schádzali na družstve, neskôr v priestoroch nemocnice v Sobranciach, posledné desaťročie sa schádzali v priestoroch Základnej umeleckej školy. V súčasnosti sa veriaci schádzajú v priestoroch „kasky“. V súčasnosti je kurátorkou zboru Kvetoslava Michaličová. Farárkou zboru je Erika Šrojtová.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Sobrance sú dcérocirkevným zborom matkocirkevného zboru Lúčky. Čo sa týka duchovných, ktorí pôsobili alebo pôsobia v zbore, je história rovnaká s matkocirkevným zborom Lúčky.

Stretava

Zbor                    Stretava - matkocirkevný


Adresa                 Stretava 107, 072 13 Palín          


Duchovný            Mgr. Juraj Gajdošoci


Kurátor                Miloš Noško


Presbyterstvo     

                            Vlasta Iškyová,

                            Marián Matuška,

                            Marián Kendereš,

                            Ján Išky,

                            Jaroslav Valisko,

                            Miroslav Sabovik


Informácie          Bohoslužby každú nedeľu o 9.00 hod.;   

                             biblické hodiny každý druhý štvrtok o 18.00 hod. alebo kajúce bohoslužby.


Počet členov        119


Počet voličov       97


 

Stručná história zboru

Kostol bol postavený v 15. storočí, presnejší dátum vzniku nie je známy. V roku 1564 bola Stretava zadelená k Pavlovciam nad Uhom, kde bolo aj sídlo Užského reformovaného seniorátu. V 17. storočí bol kostol kalvínom načas odobratý. V roku 1749 sa im kostol po veľkom úsilí vrátil. V Stretave boli medzi kalvínskymi veriacimi aj okolitý šľachtici. Ku kostolu patrila cirkevná škola, ktorú ešte donedávna zbor využíval. Počas Druhej svetovej vojny pri prechode frontu bol kostol značne poškodený, podobne i farská budova. V kostole je krypta, kde sú pochovaní niekdajší predstavitelia významných rodín podporujúcich zbor. Kostol bol do súčasnej podoby opravený v rokoch 1956 až 1957. Odvtedy boli potrebné viaceré opravy. V súčasnosti prebieha historický pamiatkový výskum a rekonštrukcia stredovekej apsidy, klenby, ktorá je najstaršou časťou kostola. Veľmi nápomocná pri tomto úsilí je obec Stretava, jej vedenie. K stretavským reformovaným dlhodobo patria veriaci zo Stretavky, tzv. Malá Stretava. Zo Stretavy pochádzal farár Štefan Szakal, zanietený autor a spoluautor modlitebnej knihy a spevníka. Najdlhšie slúžil v Lúčkach, 58 rokov.    

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Vojtech Nyitrayv rokoch 1947 – 1970. Narodil sa v Tušiciach 22.4.1906 a zomrel v Stretave 23.11.1974, kde je aj pochovaný. Na jeho zodpovednú službu si dodnes mnohí starší spomínajú. Napríklad ako na nich v kostole snežilo, keď mal ešte zničenú strechu a pán farár kázal. Zaslúžil sa o zásadnú opravu vojnou poškodeného kostola do terajšej podoby, popri tom sa upevnil i zborový život.  

Ján Janovčíkv rokoch 1970 – 2000, vypomáhala Mária Meňkyová.

Po smrti dovtedajšieho farára prevzal stretavský zbor farár zo susednej obce Palín, Ján Janovčík. Popri celej starostlivosti o cirkevný zbor tak pribudli povinnosti zachovať starobylý pamätný kostol. Pre blízkosť Palína a Stretavy nastala medzi zbormi bratská spolupráca. V tom čase bol v zbore spevokol, ktorý viedla Mária Meňkyová. Reformovaní v Stretave sú dodnes známi početnou účasťou na bohoslužbách, biblických hodinách, k čomu iste prispela trpezlivá práca administrátora.     

Juraj Gajdošoci 2000 – 2008,

Marek Kačkoš 2008 – 2010,

Dávid Vargaeštok 2010 – 2012,

Juraj Gajdošoci od 2012 doteraz.