Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Výlet do Zádielskej doliny

Dňa 15. septembra sa záujemcovia z celého Michalovského seniorátu zúčastnili na výlete do Zádielskej doliny. O 8 hodine ráno sme v Michalovciach nastúpili do autobusu a vyrazili. Cestou sme ešte vyzdvihli ďalších výletníkov.V autobuse nás milým slovom privítal a pomodlil sa pán kaplán z Blatnej Polianky.

Stretnutie presbyterov v Lastomíri

V nedeľu 25.9.2016 sa uskutočnilo plánované stretnutiepresbyterov michalovského reformovaného seniorátu. 

Zišli sme sa v lastomírskom reformovanom kostole, kde nás na úvod privítala farárka zboru Mária Meňkyová. Kresťanské piesne sme spievali za hudobného sprievodu zborového kantora Juraja Kačmára.

Pozoruhodné svedectvo o svojom živote viery nám povedala presbyterka z Vyšného Čaju, Monika Žingorová. Nasledovala podnetná prednáška farára v Palíne, Mareka Kačkoša. Z rôznych uhlov pohľadu priblížil tému stretnutia presbyterov: „ Identita“. Poukázal na život kresťana, ktorý v sebe nesie aj Mojžišovskú a Abrahámovsku identitu viery. Sme robotníkmi na vinici Pánovej,kde pracujeme a Boh má pre nás odmenu.

Na záver stretnutia sa všetkým poďakovala seniorka michalovského seniorátu Erika Dékányová. Stretnutie presbyterov organizačne pripravil seniorátny misijný referent Peter Korpa, duchovný v Blatnej Polianke.

Domáci reformovaný zbor pre všetkých zúčastnených pripravil pohostenie, tým i čas na ďalšie vzájomné rozhovory a osobné stretnutia.

Juraj Gajdošoci

Stretnutie detí v Záhore

V sobotu 4.júna  sa v Záhore uskutočnilo seniorátne stretnutie detí a dorastencov.

V úvode stretnutia boli deti rozdelené na starších a mladších. Pre mladších mala pripravenú lekciu sestra kurátorka Hamariová v stane a pre dorastencov bola téma v kostole vedená sestrou Knežovou. Lekcie boli doprevádzané piesňami pod vedením Mareka Marcinčáka a Mateja Nagya.

Obe skupiny sa zamýšľali nad textom z Lukáša 5,17-26. Kde je zachytený príbeh ako Pán Ježiš uzdravuje ochrnutého, ktorého priniesli na nosidlách k nemu. Povzbudením pre nás bola viera tých, ktorí ho priniesli a zároveň moc Pána Ježiša uzdraviť, ale aj odpustiť hriechy.

Krásne slnečné počasie nás sprevádzalo počas celého stretnutia a tak po téme nasledovalo výborné hamburgerové občerstvenie, po ktorom boli deti rozdelené do súťažných skupín.

Nasledoval presun na futbalové ihrisko, kde už boli pre deti pripravené hry. Hry pripravili a deti nimi sprevádzali laickí dobrovoľníci spomedzi mládežníkov, ktorí pomáhajú realizovať letné biblické tábory organizované Remidiou n.o. Veľkou výhodou boli topole vytvárajúce dostatok tieňa pre súťažiace deti, ale aj dospelých, ktorí mohli využiť tento čas na rozhovory.

Po súťažnom programe nasledoval chutný obed, ktorý  pripravili sestry domáceho zboru.

Blažej Knežo

Seniorátne valné zhromaždenie v Slavkovciach

Seniorátne valné zhromaždenie michalovského seniorátu bolo v Slavkovciach dňa 5. júna 2016 v miestnom reformovanom kostole.

Začali sme bohoslužbami, keď nám kázal kaplán Peter Korpa, zdôrazňoval čo všetko je nám príkladom pre život viery zo života Abraháma. Bohoslužby kantorsky sprevádzal kantor zboru Juraj Kačmár.
Nasledovalo privítanie prítomných domácou farárkou Máriou Meňkyovou, rokovanie otvoril seniorátny kurátor Blažej Knežo. Na zasadnutí seniorátneho valného zhromaždenia boli z vedenia cirkvi okrem delegátov prítomní zástupca biskupa Ján Semjan, senior ondavsko hornádskeho seniorátu Juraj Brecko.
Po prezentácii prítomných, voľbe overovateľov, schválenia programu, kontrole minulých uznesení nasledovali správy za rok 2015 :

Správa seniorky - predniesla seniorka Erika Dékániová,

Správa misijného referenta - predniesla seniorka,

Správa tlačového referenta - predniesol tlačový referent Juraj Gajdošoci,

Správa pokladníka - predniesla seniorátna pokladníčka Emília Vajdová,

Správa revíznej komisie – predniesol člen komisie Ján Marcinčák.

V diskusii sa jednotlivý bratia a sestry zaoberali ostatným zasadnutím synody, nedostatkom duchovných v michalovskom senioráte, hospodárením v cirkvi a v zboroch, vydávanými cirkevnými tlačovinami. Počas rokovania a po jeho ukončení pre všetkých prítomných pripravili slavkovskí reformovaní pohostenie, agapé.

Juraj Gajdošoci

Stretnutie spevokolov v Michalovciach

Nedeľňajšie odpoludnie 10.4.2016 v michalovskom reformovanom kostole patrilo spevu zborových spevokolov michalovského seniorátu. Na nádhernej prehliadke spevokolov sa zúčastnili spevácke zbory z Lastomíra, Blatnej Polianky, Svätuša, mládeže z Palina a Stretavy, zbor z Palina, Michaloviec a spoločný spevácky zbor s Bánoviec nad Ondavou a Tušíc.

Podujatie úvodnou modlitbou otvoril misijný referent michalovského seniorátu Peter Korpa.

Sprievodným výstižným slovom program moderovala členka michalovského zboru a spevokolu Viera Šoltésová. V závere prehliadky odovzdala vedúcim spevokolov pamätné listy a vecné dary asistentka odboru cirkevnej hudby Noemi Bodnár.

     Spev na Božiu slávu a chválu, ktorý znel v michalovskom kostole sa dostal do našich duší ako balzam na všetky naše rany. Veľké poďakovanie stále patrí Bohu, všetkým účinkujúcim a zúčastneným. Pred cestou domov bolo pre všetkých pripravené tradičné pohostenie.

Juraj Gajdošoci   

Svetový deň modlitieb vo Svätuši

V nedeľu 28.2.2016 sa vo Svätuši, v peknom miestnom kostole stretli veriaci na  Svetový deň modlitieb. Podujatie organizoval Misijný referát michalovského seniorátu, ktorý vedie duchovný v Blatnej Polianke a vo Svätuši, Peter Korpa. Miestny zbor sa príkladne pripravil na celý program SDM, ktorý na rok 2016 zostavili kresťanky na Kube.

Hlavnou témou boli Ježišove slová: „ Kto prijíma dieťa, prijíma mňa“. Brat Peter Korpa predstavil Kubu, miestny život, hospodárstvo, charakteristické jedlá, politickú situáciu. Nasledovalo čítanie pripraveného materiálu, spev piesni k SDM, modlitby. Zapojené boli nielen sestry zo zboru, Svätuš, ale i deti a mládež z Blatnej Polianky a Svätuša. Hudobne nás programom sprevádzala kantorka zboru Emília Pasteráková zo synom Petrom. 

Výkladom Božieho slova na biblický text Iz 11, 1 – 10 zhromaždeným poslúžili sestra farárka Mária Meňkyová. Ježišove slová na základe Mk 10, 13 – 16 vyložil brat kaplán Samuel Knežo. Súčasťou slávenia SDM bola zbierka pre kresťanov na Kube. Kostol vo Svätuši sa zaplnil veriacimi, ktorí mohli sláviť s radosťou Svetový deň modlitieb. Na záver nášho spoločenstva domáci pripravili pre všetkých výborné občerstvenie.

 Juraj Gajdošoci