Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Cirkevné vzdelávanie laikov

Na základe rozhodnutia seniorátnych valných zhromaždení prebieha proces zriaďovania cirkevno – vzdelávacej inštitúcie v rámci dvoch slovenských seniorátov za účelom výchovy a vzdelávania laických členov cirkvi pre potreby jednotlivých zborov, na zvyšovanie kvality reformovaného kresťanského vzdelávania v rôznych oblastiach cirkevného života. Na jeseň sa proces zriaďovania uzavrie rozhodnutím seniorátnych orgánov, ale výučbu  plánujeme začať  už od 2.10.2021 podľa situácie prezenčne alebo dištančne Preto už teraz zasielame na zbory ponuku pre členov zborov, aby sa prihlasovali na štúdium do nižšie uvedených odborov.

Slávnostné inštalačné SVZ v Bánovciach nad Ondavou - 3.7.2021

Slávnostné inštalačné zhromaždenie sa uskutočnilo v priestoroch bánovského reformovaného kostola dňa 3. 7. 2021. Prítomných privítala kurátorka zboru Bánovce nad Ondavou, Nataša Hrabovská. Privítala delegátov
zhromaždenia a vzácnych hostí : biskupa Róberta Géresiho, generálneho kurátora Ferenca Porubána, zástupcu biskupa Jána Semjana, zástupcu generálneho kurátora Pavla Gurbaľa, seniora Juraja Brecka, seniorátneho kurátora Róberta Šereša.

 

Potravinová zbierka - Trvanliná láska

Ústredie Diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v spolupráci s ďalšími cirkevnými organizáciami organizuje potravinovú zbierku, do ktorej sa opäť zapojila aj naša organizácia RE-MI-DIA.

BOHOSLUŽBY - video - 25.4.2021

Bánovce n/O (zdroj:cz B.n/O)   Trhovište (zdroj:cz Trhovište)    Michalovce (zdroj: CZ MI)

        

Lúčky (zdroj:cz Lúčky)                Bežovce (zdroj: P.Jašo)         Byster (zdroj: P.Korpa)

      

Čaňa (zdroj: cz Čaňa)                 Tušice (zdroj:cz Tušice)       Svinica (zdroj: cz Svinica)

         

Parte Bartolomej Mura

Zosnulý brat Bartolomej Mura  v OH senioráte vykonával viacero  funkcií:  seniorátny kurátor ( 1996 – 1999),  poslanec na synode ( 2002 – 2008),  seniorátny sudca ( 2009 – 2014).

V rokoch 1999 – 2002 zastával  funkciu zástupcu generálneho kurátora, v rámci ktorej  zastupoval spolu so zástupcom biskupa Jánom Janovčíkom dva slovenské senioráty v Predsedníctve synody a Synodnej rade.

BOHOSLUŽBY - video - 11.4.2021

Bánovce n/O (zdroj:cz B. n/O)   Trhovište (zdroj:cz Trhovište)       Michalovce (zdroj: cz Michalovce)

        

Lastomír (zdroj:cz Palín)            Bežovce (zdroj: P.Jašo)            

      

Čaňa (zdroj: cz Čaňa)                   Tušice (zdroj:cz Tušice)           Svinica (zdroj: cz Svinica)

         

BOHOSLUŽBY - video - 5.4.2021 (Veľkonočný pondelok)

Bánovce n/O(zdroj:cz B.n/O)  Trhovište (zdroj:cz Trhovište)         Lúčky (zdroj: cz Lúčky) 

        

Palín (zdroj:cz Palín)                   Čaňa (zdroj: cz Čaňa)                   

      

Tušice (zdroj:cz Tušice)           Byster (zdroj: P.Korpa)                 Svinica (zdroj: cz Svinica)