Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Vzdelávanie v cirkvi - SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE - 2.10.2021

      Po čase príprav sa slávnostnými bohoslužbami začalo cirkevné vzdelávanie dvoch slovenských reformovaných seniorátov. Prvotná myšlienka zástupcu biskupa Jána Semjana, získala reálnu podobu. Bohoslužby sa konali v Michalovskom reformovanom kostole dňa 2.10.2021 za prítomnosti prihlásených na vzdelávanie a správnej rady formujúcej sa inštitúcie. Božím Slovom nás oslovil zástupca biskupa Ján Semjan. Na základe zázračného nasýtenia zástupov poukázal na úlohu dnešných učeníkov Pána Ježiša. Musíme dôverovať aj v malých začiatkoch. Pán môže z mála urobiť veľmi veľa. Na bohoslužbách sa spievali piesne: 466, 545, 565.

 

Stretnutie seniorov v Michalovciach - 8.9.2021

Milé sestry a milí bratia,

pozývame Vás na Stretnutie seniorov, ktoré sa uskutoční v stredu 8.9.2021 o 10:00 hod v reformovanom kostole v Michalovciach.
Zvesťou Božieho slova poslúži sestra seniorka Erika Dékányová a brat senior Juraj Brecko. 
Súčasťou programu bude aj prednáška doktora Vavrinca Žeňucha, autora publikácie "Žaltár".
Zabezpečené bude len občerstvenie, teplý obed nie je zabezpečený. Predpokladaný záver je o 14:00.
 
S prianím Božieho požehnania
 
Marika Géciová

 

Cirkevné vzdelávanie laikov

Na základe rozhodnutia seniorátnych valných zhromaždení prebieha proces zriaďovania cirkevno – vzdelávacej inštitúcie v rámci dvoch slovenských seniorátov za účelom výchovy a vzdelávania laických členov cirkvi pre potreby jednotlivých zborov, na zvyšovanie kvality reformovaného kresťanského vzdelávania v rôznych oblastiach cirkevného života. Na jeseň sa proces zriaďovania uzavrie rozhodnutím seniorátnych orgánov, ale výučbu  plánujeme začať  už od 2.10.2021 podľa situácie prezenčne alebo dištančne Preto už teraz zasielame na zbory ponuku pre členov zborov, aby sa prihlasovali na štúdium do nižšie uvedených odborov.

Potravinová zbierka - Trvanliná láska

Ústredie Diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v spolupráci s ďalšími cirkevnými organizáciami organizuje potravinovú zbierku, do ktorej sa opäť zapojila aj naša organizácia RE-MI-DIA.

Parte Bartolomej Mura

Zosnulý brat Bartolomej Mura  v OH senioráte vykonával viacero  funkcií:  seniorátny kurátor ( 1996 – 1999),  poslanec na synode ( 2002 – 2008),  seniorátny sudca ( 2009 – 2014).

V rokoch 1999 – 2002 zastával  funkciu zástupcu generálneho kurátora, v rámci ktorej  zastupoval spolu so zástupcom biskupa Jánom Janovčíkom dva slovenské senioráty v Predsedníctve synody a Synodnej rade.