Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Obežník 2020 - 27.marec 2020 piatok

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v News

Milí bratia a milé sestry v Ježišovi Kristovi! Ešte pred niekoľkými týždňami by sme si neboli ani pomysleli, že naše možnosti sa zúžia, a že naše predstavy, plány vzhľadom na náš život, na naše rodiny či naše zbory nebudeme môcť zvládať v plnohodnotnej službe. Obmedzenia, súvisiace so šírením vírusu, spôsobujú strach v každom z nás. Veď sme si už natoľko zvykli na to, že môžeme slobodne cestovať, slobodný ekonomický trh umožnil, že sme si mnohé veci mohli kúpiť, (ak sme si to mohli dovoliť), už-už sme mali pocit, že môžeme ovládať tento svet.

V súčasnej situácii, keď došlo v našom živote k drastickým zmenám, si všetci kladieme otázku: Čo máme teraz robiť?

Uprostred bezpečnostných opatrení proti šíreniu nákazy a vecí, ktoré sa dejú vôkol nás, nemôžeme zostať nečinní. Musíme pracovať rovnako na duchovnej i materiálnej úrovni.

Radostnou správou je, že v mnohých cirkevných zboroch sa rozbehli online prenosy bohoslužieb, objavujú sa výklady Božieho Slova na Face-booku a na domovských stránkach. Na domovskej stránke našej Cirkvi (www.reformata.sk) je možné nájsť linky, na ktorých je možné počuť a vidieť bohoslužby. Tu môžeme tiež zabezpečiť výklady Božieho Slova a usilujeme sa zabezpečovať aj čím častejšie oslovenia duchovných prostredníctvom Božieho Slova. Týmto žiadam bratov duchovných a sestry duchovné, aby sa zapojili do tejto aktivity s tým, že sa rozhodnú napísať tieto úvahy, tlmočenie zvesti Božieho Slova pre naše cirkevné zbory. Informujme o tejto možnosti aj členov našich cirkevných zborov.

Všetkých vás povzbudzujem k tomu, aby sme sa usilovali udržiavať vzájomné vzťahy: duchovní, kurátori, presbyteri s cirkevnými zbormi i s členmi cirkevných zborov, využijúc telefóny a virtuálne siete. Fyzicky sa pokúsme pomôcť tým, - myslím tu najmä na starších a opustených členov našich cirkevných zborov, - ktorí v tejto situácii vôbec nemôžu zanechať svoje domovy, alebo môžu ich zanechať len v ojedinelých prípadoch. Buďme odvážni vo viere a poskytnime im pomocnú ruku pri nakupovaní, zabezpečovaní liekov aj pri zabezpečení neodkladných vecí.

Synodná rada našej Cirkvi na svojom elektronickom zasadnutí zhrnula opatrenia, ktoré v tejto krízovej situácii umožnia splnenie krokov zodpovedajúcich situácii a umožnia tiež spravovanie života našej Cirkvi. Toto uznesenie bolo doručené všetkým farským úradom, ale je možné prečítať si ho aj na stránke našej Cirkvi.

Čo si však nemôžeme ušetriť pre seba, práve naopak, je to nanajvýš dôležité: Skúmajme svoje svedomie, kajajme sa a prosme o Božiu milosť a Jeho pomoc pre náš život i na život našich blížnych. Nič sa nedeje náhodou, ale Boh má so všetkým svoj cieľ! Teraz nás zastavil a dáva nám možnosť na premyslenie nášho života. Urobme ten krok, aby sme sa, pohliadnuc na Božie Slovo, mohli preskúmať: Je pred Bohom milý môj spôsob života? Som schopný(á) úprimne zastať pred Ním každý deň, alebo Mu v každodennom zhone  dávam len malý počet minút zo svojich všedných dní? Prijímam Božie zákony a prikázania ako smerodajné vzhľadom na svoj život a na život svojich blížnych, alebo pre mňa neznamenajú nič tak, ako pre synov sveta? Som ochotný(á) zmeniť to a považovať Božie Slovo za sprievodcu nášho života?

Tento pokojnejší čas, ktorý sme dostali, využime aj na to, aby sme doma – spolu so svojimi blízkymi – hovorili o všetkom tom, na čo doteraz nebol čas. Oživme si neobyčajné chvíle nášho života! Venujme sa viac našim deťom! Urobme také domáce práce, ktoré sme dosiaľ odkladali!

Popri tom všetkom majme neochvejnú vieru v to, že Boh je verný svojim prisľúbeniam a ani teraz nás nezanechal osamote, ale sľubuje: „... ja som s vami po všetky dni až do konca sveta“. (Mt 28,20). Veríme, že On poskytne riešenie aj v tejto situácii. Nech v nás žije táto dôvera, posilnime si ruky i nohy, lebo je verný Ten, ktorý učinil prisľúbenie.

„Očakávam na Hospodina, moja duša očakáva a čaká v nádeji na Jeho Slovo.“ (Ž 130,5)

Nech nás Pán Boh všetkých požehná a ochráni!

 

                                                                              László Fazekas

                                                                                    biskup