Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Koronavírus – uznesenie Synodnej rady našej cirkvi - 25.3.2020

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v News

Synodná rada Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku na svojom zasadnutí konanom v elektronickej forme 24. marca 2020 pre mimoriadnu epidemiologickú situáciu zapríčinenú koronavírusom schválila balík opatrení.

Synodná rada Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – s prihliadnutím na odporúčania orgánov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, respektíve stojac na základoch vzájomnej zodpovednosti a lásky k blížnemu, ktorú sa učí od Krista – vynáša nasledujúce mimoriadne uznesenia:  

I. Synodná rada deklaruje mimoriadny stav, ktorý sa vzťahuje na Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku a ktorý sa citlivo dotýka tak cirkevných zborov, seniorátov, ako i generálnej cirkvi so zreteľom na službu a poslanie prijaté od Krista. V takejto ťažkej situácii máme ešte viac dosvedčovať postoj viery, tolerantnú a disciplinovanú spoluprácu, ktorou naďalej dôstojne reprezentujeme Božie kráľovstvo vo svete.  Práve preto voláme každého člena a funkcionára našej cirkvi k vzájomnej stupňovanej pozornosti, zodpovednosti a k modlitebnému boju, aby naša cirkev v epidemiologickej situácii – ikeď za iných okolností i iným spôsobom –, ale mohla v spoločenstve veriacich prezentovať neochvejnú duchovnú silu. Tejto kontinuite slúži aj rad nižšie prijatých mimoriadnych rozhodnutí.  Ďalej Synodná rada – s vedomím zodpovednosti pred Synodou – splnomocňuje Predsedníctvo synody, aby nepretržite sledovala usmernenia štátnych orgánov a po ich uvážení – v záujme spravovania operatívnych otázok – mohla vyniesť bezodkladné rozhodnutie, o ktorom má za povinnosť neodkladne podať súhrnnú správu Syndnej rade, po pominutí ohrozenia epidemiologickým stavom. Uvedené mimoriadne splnomocnenie Synodnej rady trvá do 31. mája 2020, po uplynutí tohto termínu má Synodná rada formulovať ďalšie opatrenia. 

II. Synodná rada – s prihliadnutím na intenzitu rozširovania koronavírusu – do 31. mája 2020 nariaďuje zasadacie moratórium, ktoré sa vzťahuje na zasadnutia tak Synody, Synodnej rady, ako i Predsedníctva synody, respektíve aj iných komisií a orgánov v uzavretom priestore. Uvedené nariadenie sa netýka práce uvedených orgánov vykonávanej elektronicky alebo telekomunikačnými prostriedkami, ba čo viac,  Synodná rada – v záujme zachovania kontinuity práce – vyslovene doporučuje využitie týchto prostriedkov. Ďalej doporučuje i to, aby zasadacie moratórium v uvedenom období dodržovali i senoráty a cirkevné zbory.

Čo sa týka zasadnutí, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2020 – najmä ak sa jedná o zasadnutia v období moratória – majú sa dodržiavať predpisy, ktoré sa vzťahujú na mimoriadne zasadnutia. Výnimku tvoria korporatívne zasadnutia, ktoré sa majú uskotočniť v záujme generálnych cirkevných volieb, pre ktoré sú smerodajné nariadenia zákona č. 1/2008.

III. Synodná rada – do vydania opačného usmernenia štátnymi orgánmi verejného zdravotníctva a s vedomím zúčtovacej zodpovednosti voči Synode – sa uznáša aj o zmene spôsobu bohoslužobných podujatí, ktoré v danom prípade obsiahnu spoločenstvo veľkého počtu ľudí v jednom priestore, nasledovne:

 1. Spôsob bohoslužobných podujatí, ktoré sa majú uskutočniť v kostole alebo na iných bohoslužobných miestach, je potrebné zameniť za také alternatívne riešenie, ktoré sa vyhýba priamemu kontaktu ľudí v jednom priestore a predchádza tak rozšíreniu nákazlivej choroby. Doporučuje sa využitie elektronických a telekomunikačných prostriedkov, respektíve – ak tieto technológie chýbajú –  doručenie kázaní členom cirkvi v tlačenej podobe.
 2. I v tejto mimoriadnej situácii je zvlášť platná výzva, aby kazatelia pracovali so Slovom na svojich služobných miestach, aby bratia a sestry jedného cirkevného zboru mohli prijímať duchovnú potravu od vlastného pastiera; respektíve aby duchovní nepriamym spôsobom každopádne udržiavali kontakt s tými, ktorí sú im zverení.
 3. Vysluhovanie sviatosti krstu je doporučené načasovať po uplynutí hore uvedeného moratória. Iba v prípade, že niet žiadneho spôsobu odkladu, je možné vyslúžiť krst len v prítomnosti rodičov a krstných rodičov. Toto nariadenie je na uváženie aj v prípade sobášov.
 4. V súvislosti s vysluhovaním večere Pánovej Synodná rada doporučuje, aby cirkevné zbory a veriaci využili možnosti poskytované elektronickými prostriedkami a zapojili sa do liturgie večere Pánovej, ktorá bude vysielaná v réžii duchovných, seniorátov a generálnej cirkvi a doma prijímali znaky sviatosti.
 5. V súvislosti s pohrebnými službami Synodná rada žiada o nasledovanie nariadení orgánov verejného zdravotníctva; nakoľko sa jedná o neodkladnú službu, je potrebné jej venovať koncentrovanú pozornosť. Pohreb sa má uskutočniť na voľnom priestranstve – podľa možnosti vyhnúc sa uzavretému priestoru domu smútku – v čo najkratšom čase, informovať pritom smútiace zhromaždenie o zanechaní obvyklých spôsobov kondolencie a o ich náhrade ústnou kondolenciou.
 6. Zvonenie je doporučené i pred použitím alternatívnych spôsobov kázania.
 7. V prípade vyučovania náboženstva v školách sú smerodajné pravidlá digitálneho vyučovania, podobne sa môžu aplikovať i v prípade vyučovania náboženstva v cirkevných zboroch a prípravy na konfirmáciu.
 8. Synodná rada – najmenej v období hore uvedeného moratória – doporučuje zanechanie alebo odklad všetkých cirkevných akcií.

IV. Synodná rada doporučuje odklad konfirmácie z obdobia svätodušných sviatkov na polrok bez sviatkov roku 2020.

V. Synodná rada v rámci okruhu veľkonočných a svätodušných sviatkov nevysiela legátov k službám.

VI. Synodná rada Zasadnutie Synody naplánované na 15-16. mája 2020 odkladá na polrok bez sviatkov roku 2020.

VII. Synodná rada doporučuje realizovať inštaláciu duchovných, ktorí na to čakajú, v polroku bez sviatkov roku 2020, aby inštalovaným duchovným bolo umožnené kandidovať v rámci generálnych cirkevných volieb na funkcie seniorátu a generálnej cirkvi.

VIII. Synodná rada navrhuje cirkevným zborom, aby sa voľby na úrovni cirkevného zboru uskutočnili v polroku bez sviatkov roku 2020, a to najmä v auguste.

IX. Prerušenie prebiehajúcich cirkevných súdnych konaní je v kompetencii predsedov súdov – s uvážením doporučenia Synodnej rady na moratórium obsiahnuté v tomto nariadení. Ak sa konanie môže realizovať telekomunikačnými prostriedkami, môže sa v ňom pokračovať. Pre nariadenie alebo predĺženie pozastavenia súdneho konania je smerodajné spoločné nariadenie duchovenského a svetského predsedu Synody, respektíve rozhodnutie obsiahnuté v uznesení prvostupňového cirkevného súdu.

X. Synodná rada – bez ujmy zákona č. 1/2009 o všeobecnom podpornom fonde – nariaďuje, aby  Kancelária synody nekontrolovala zaplatenie prvej splátky tohtoročného príspevku cirkevných zborov do všeobecného fondu, ktorá sa má zaplatiť do 31. mája 2020, tak cirkevné zbory majú možnosť zaplatiť príspevok v plnej výške do 31. októbra 2020 bez konštatovania dlžoby. Ďalej upozorňuje cirkevné zbory, že predlžuje termín podania žiadosti o podporu z fondu budovania cirkvi Všeobecného fondu na 31. mája 2020; súčasne prosí žiadateľov, aby konali s patričným uvážením a podávali žiadosť iba na také tohtoročné podujatia, ktoré – vzhľadom na krízový stav – vedia aj realizovať.

Všetky uvedené nariadenia sú platné do odvolania, alebo ich pozmenenia, respektíve do splnenia termínov označených v daných rozhodnutiach.

„Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými!” (Zj 22,21)