Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Slávnostné inštalačné SVZ v Bánovciach nad Ondavou - 3.7.2021

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v Seniorátne valné zhromaždenie

Slávnostné inštalačné zhromaždenie sa uskutočnilo v priestoroch bánovského reformovaného kostola dňa 3. 7. 2021. Prítomných privítala kurátorka zboru Bánovce nad Ondavou, Nataša Hrabovská. Privítala delegátov
zhromaždenia a vzácnych hostí : biskupa Róberta Géresiho, generálneho kurátora Ferenca Porubána, zástupcu biskupa Jána Semjana, zástupcu generálneho kurátora Pavla Gurbaľa, seniora Juraja Brecka, seniorátneho kurátora Róberta Šereša.

 


Po prezentácii prítomných bol schválený program a overovatelia zápisnice. Slávnostné inštalačné bohoslužby viedol biskup Róbert Géresi. Kázal na biblický text Jeremiáš 1, 1 – 10. Zdôraznil zodpovednosť a náročnosť služby v cirkvi.
Jeremiáš bol mladý a bránil sa, že nevie hovoriť. Prorok však nesmie mlčať. Jeho úlohou je zvestovanie, hoci má ľudské pochybnosti. Brat biskup povzbudil všetkých prítomných k horlivej službe Bohu. Nasledovala inštalácia seniorky Michalovského seniorátu Eriky Dékányovej a seniorátneho kurátora Michalovského seniorátu Martina Ohrisku. Brat zástupca biskupa potom inštaloval do funkcie poslancov a náhradných poslancov do Synody bratov a sestry: Eriku Dékányovú, Juraja Gajdošociho, Radoslava Dékánya a Jána Raskyho. Po príhovore sestry seniorky bol do funkcie inštalovaný konsenior Juraj Gajdošoci a zástupca seniorátneho kurátora Radoslav Dékány.

Zhromaždenie pozdravili prítomní hostia, generálny kurátor Ferenc Poruban zaželal inštalovaným, aby Slovo Kristovo prebývalo v nich bohatým spôsobom. Zástupca generálneho kurátora Pavol Gurbaľ podľa slov proroka Izaiáša: „ Koho pošlem“, poukázal na poslanie, ktoré plníme vo svojej službe. Senior Ondavsko - hornádskeho seniorátu Juraj Brecko zacitoval 1 List Petrov 2, 4 – 5. Povedal, že sme živé kamene duchovnej stavby. Máme dôležité miesto, ktoré je pre nás jedinečné. Po pozdravoch boli schválené uznesenia. Na záver sa seniorátny kurátor Martin Ohriska v mene Michalovského seniorátu RKCS poďakoval všetkým prítomným členom i hosťom za ich účasť. Slávnostné inštalačné zhromaždenie ukončila modlitbou ses. farárka Danuška Hudáková. Po zaspievaní piesne Buďže so mnou, Pane, nasledovalo pohostenie.


Ž 20, 2 – 3 „ Nech ťa v deň súženia vyslyší Hospodin a ochraňuje ťa meno Boha Jákobovho! Nech ti pošle pomoc zo svätyne a podopiera ťa zo Siona. “


Juraj Gajdošoci