Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Ekumenický týždeň modlitieb - Humenné

zapnuté . Publikované v Udalosti

V nedeľu náš Reformovaný cirkevný zbor, spolu s Rímskokatolíckym, Pravoslávnym v Gréckokatolíckom chráme Presvätej Bohorodičky v Humennom, sa zúčastnili ekumenických služieb Božích. Od roku 2012 začal Reformovaný kresťanský cirkevný zbor v Humennom, spoločne s Rímskokatolíckou, Gréckokatolíckou, Pravoslávnou cirkvou a Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania oslavovať nášho Pána v "týždni modlitieb za kresťanov". Tohoto roku sme sa stretli v chráme Nanebovzatia Panny Márie pod dozorom brata gréckokatolíckeho vikára ThLic. PaedDr. Martina Zlackého a za prítomnosti primátorky mesta PhDr. Jany Vaľovej.

Tento rok sa modlitby týkali Karibskej oblasti a v ekumenickom pojatí Bohoslužby jednotliví zástupcovia cirkevných zborov poslúžili výkladom Písma svätého prítomným veriacim. Základnou témou bola II. kniha Mojžišova - EXODUS 15. kap. verš 6. - "Tvoja pravica, Hospodine, zvelebená je silou, Tvoja pravica, Hospodine, zdŕtila nepriateľa". K uvedenej téme boli modlitby a príhovory jednotlivých zástupcov cirkvi. Za Pravoslávnu cirkev Mitr. prot. Mgr. Peter Humeník, dekan a správca cirkevnej obce v Humennom, za Rímskokatolícku cirkev dekan František Mariňák, zástupca protestantských cirkevných zborov - Reformovaného cirkevného zboru a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania - filiálky v Humennom, Arpád Csontos a za Gréckokatolícky dekanát ThDr. Miroslav Iľko, PhD., titulárny dekan, protojerej. Neoddeliteľnou súčasťou boli aj používané symboly na základe návrhu karibských kresťanov: Biblia a reťaze. Biblia zohráva zvlášť dôležitú úlohu v skúsenosti karibských cirkví, keďže v rukách utláčaných národov Karibiku sa stala hlavným zdrojom útechy a oslobodenia. Reťaze sú zase silným symbolom zotročenia, odľudštenia a rasizmu. Sú tiež symbolom hriechu, ktorý nás oddeľuje od Boha a jedných od druhých. Symbolický vchádzali na začiatku ekumenickej Bohoslužby deti zviazané medzi sebou reťazami a tiež aj nesená Biblia bola previazaná reťazami. Pri príhovore dekana Gréckokatolíckej cirkvi ten zase symbolicky roztrhol tieto reťaze čo dokazovalo, že sme Božími deťmi a sme vytvorili naozajstné puto jedného spoločenstva a takto spoločne bojovali proti modernému otroctvu a všetkým druhom odľudštenia a to práve spoločnými modlitbami spoznávajúc v tomto nádhernú pravdu.

Arpád Csonto

s